Regulamin serwisu - Praca dla obcokrajowców

Regulamin

Regulamin serwisu internetowego work-in-poland.pl


Niniejszy regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami), określa warunki i zasady, a także rodzaj i zakres, usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego work-in-poland.pl, przez SEMcraft Tomasz Piechula z siedzibą w Katowicach.


§1

Usługodawca świadczy w Serwisie następujące Usługi na rzecz Użytkowników:

 1. umożliwienie dostępu do informacji związanych z rynkiem pracy,
 2. umożliwienie dostępu do ofert pracy umieszczanych w Serwisie, w tym wyszukiwania i sortowania tych ofert.


§2

Usługodawca świadczy w Serwisie następujące Usługi na rzecz Kandydatów:

 1. umożliwienie aplikowania na stanowiska pracy, których dotyczą ogłoszenia o pracy zamieszczone w Serwisie, poprzez przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, inne dane) Kandydata do Pracodawcy, na zlecenie którego ogłoszenie zostało umieszczone,
 2. umożliwia Kandydatowi zamieszczenie własnego ogłoszenia w serwisie. 

§3

Usługodawca świadczy w Serwisie następujące Usługi na rzecz Pracodawców:

 1. umieszczanie w Serwisie ogłoszeń o pracy, dostarczonych przez Pracodawcę,
 2. wyróżnianie ogłoszeń o pracy umieszczonych przez Pracodawcę w Serwisie, poprzez preferencyjny sposób ich wyświetlania,
 3. udostępnienie możliwości otrzymywania aplikacji o pracę od Kandydatów zainteresowanych ogłoszeniem o pracy.

§4

 1. Poszczególne Usługi mogą być świadczone bezpłatnie lub odpłatnie.
 2. Usługi płatne oznaczone są w Serwisie w taki sposób, aby przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z Usługi Użytkownik mógł zapoznać się z ceną Usługi.

§5
 1. W celu zlecenia umieszczenia ogłoszenia Pracodawca lub Kandydat wypełnia formularz dostępny w Serwisie.
 2. Umieszczenie ogłoszenia w Serwisie może być uzależnione od wcześniejszego uiszczenia opłaty.
 3. Zamieszczenie ogłoszenia w serwisie równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.

§6

 1. Usługodawca może wstrzymać umieszczenie ogłoszenia w Serwisie do czasu zweryfikowania treści ogłoszenia.
 2. Decyzja o umieszczeniu w Serwisie danego ogłoszenia należy do Usługodawcy.
 3. W przypadku odmowy umieszczenia w Serwisie ogłoszenia, które zostało opłacone, Usługodawca zwróci Pracodawcy uiszczoną kwotę opłaty.
 4. Usługodawca nie jest zobowiązany do zachowania oryginalnego formatowania lub układu graficznego ogłoszenia przesłanego przez Pracodawcę.
 5. Usługodawca może modyfikować treść ogłoszenia oraz jego parametry (w tym określenie obszaru zawodowego i stanowiska), w zakresie uzasadnionym koniecznością zapewnienia, aby treść ogłoszenia i jego parametry były podane rzetelnie, zgodnie z prawem, Regulaminem i ze stanem faktycznym i nie wprowadzały Kandydatów w błąd.
 6. Ogłoszenie umieszczane jest w wybranym przez Pracodawcę, spośród dostępnych, dziale Serwisu.

§7

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika, w ramach korzystania z Usług, treści o charakterze bezprawnym.
 2. Usługodawca może usunąć lub zredagować ogłoszenie w Serwisie, jeżeli Użytkownik swym działaniem narusza Regulamin lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

§8

 1. Podanie danych osobowych w Serwisie w każdym przypadku jest dobrowolne.
 2. Ze względu na charakter poszczególnych Usług, niepodanie odpowiednich danych osobowych, może oznaczać brak możliwości skorzystania z Usługi.

§9

 1. Administratorem danych osobowych wprowadzanych do Serwisu jest Usługodawca.
 2. Usługodawca przetwarza dane osobowe wprowadzone do Serwisu w celu realizacji Usług objętych umowami o ich świadczenie, zawartymi na podstawie Regulaminu.
 3. Usługodawca może także przetwarzać dane osobowe wprowadzone do Serwisu w celach marketingowych.
 4. Kandydat oraz Pracodawca, podając w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe lub firmowe, zgadza się na ich przetwarzanie przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie.
 5. Dane osobowe wprowadzone przez Kandydata do Serwisu mogą być przez Usługodawcę udostępniane Pracodawcom w celu prowadzenia rekrutacji do pracy. Kandydat zgadza się na udostępnianie jego danych osobowych Pracodawcom.
 6. Kandydat ma prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, zebranych przez Usługodawcę oraz prawo do ich poprawiania.
 7. Kandydat może w każdym czasie zażądać od Usługodawcy zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 8. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą Usług w dowolnej formie, a w szczególności za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.

§10

 1. Usługodawca może zmienić Regulamin.
 2. Usługodawca ogłasza nowy Regulamin w Serwisie, umieszczając jednocześnie w Serwisie wyraźną informację o zmianie Regulaminu, wyświetlaną przez co najmniej 14 dni od zmiany Regulaminu.
 3. Nowy Regulamin wchodzi w życie po 14 dniach od jego ogłoszenia.
 4. Użytkownik, który nie wyraża zgody na nowy Regulamin, może zaprzestać korzystania z Serwisu.